Chimney Records

Upstairs Riddim [Chimney Records] (2022)
Upstairs Riddim [Chimney Records] (2022)
Shenseea - Dolly (2022) Single
Shenseea - Dolly (2022) Single
Chimney Records x Sean Paul - Born Gyallis (2019) Single
Chimney Records x Sean Paul - Born Gyallis (2019) Single
Chimney Records x Mavado - Top Shotta Is Back (2019) Single
Chimney Records x Mavado - Top Shotta Is Back (2019) Single
Aircraft Riddim [Chimney Records] (2019)
Aircraft Riddim [Chimney Records] (2019)
Govana - Ring My Line (2019) Single
Govana - Ring My Line (2019) Single
Jahmiel - Great Man (2019) Album
Jahmiel - Great Man (2019) Album
Fresh Paint Riddim [Chimney Records] (2019)
Fresh Paint Riddim [Chimney Records] (2019)
Kingston Riddim [Chimney Records] (2019)
Kingston Riddim [Chimney Records] (2019)
St. Andrew Riddim [Chimney Records] (2019)
St. Andrew Riddim [Chimney Records] (2019)
Rice Grain Riddim [Chimney Records] (2018)
Rice Grain Riddim [Chimney Records] (2018)
All Night Riddim [Chimney Records] (2017)
All Night Riddim [Chimney Records] (2017)
Alkaline - Suave (2017) Single
Alkaline - Suave (2017) Single
Alkaline - Hard Tackle (2017) Single
Alkaline - Hard Tackle (2017) Single
Mavado x Jahmiel - Badness (2017) Single
Mavado x Jahmiel - Badness (2017) Single
Money House Riddim [Chimney Records] (2017)
Money House Riddim [Chimney Records] (2017)
Alkaline - #DeathToMicrowave (2017) Single
Alkaline - #DeathToMicrowave (2017) Single
Alkaline - Microwave (2017) Single
Alkaline - Microwave (2017) Single

Chimney Records