Kisko Hype

Blak Ryno - Bonus (2020) Single
Blak Ryno - Bonus (2020) Single
Blak Ryno - Come Ya (2020) Single
Blak Ryno - Come Ya (2020) Single
Zevtek Riddim [Studio 91 Records] (2018)
Zevtek Riddim [Studio 91 Records] (2018)
Significant Riddim [Studio 91 Records] (2017)
Significant Riddim [Studio 91 Records] (2017)

Kisko Hype